Zapraszamy pod aktualny adres :  KRAKÓW ul . JERZMANOWSKIEGO 40 lok 4 - wjazd naprzeciwko ORLEN-u, obok delikatesów   (wejście do lokalu od strony parkingu na końcu budynku - obok drugiej bramy)
kontakt telefoniczny: 502-535-554 , e-mail: biuro@radiokomunikacja.com

Informacje

Producenci

Promocje

Nasze sklepy

Nasze sklepy

TK Radiokomunikcja ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok. 4 (wejście od strony parkingu na końcu budynku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO radiokomunikacja.com

 1. Sklep internetowy radiokomunikacja.com dostępny jest pod adresem http://www.radiokomunikacja.com, Prowadzony jest przez firmę TK Radiokomunikacja z siedzibą w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok.4, 30-836 Kraków. Numer NIP: 945-138-65-55, REGON: 380056581 zwany dalej: SPRZEDAWCĄ .

 1. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin również w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

 2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.radiokomunikacja.com uwzględniały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i z uwzględnieniem jego interesów.

 3. Zamawiający w TK Radiokomunikacja zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.radiokomunikacja.com lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności

Adres sklepu stacjonarnego :

TK Radiokomunikacja

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok.4

30-836 Kraków

tel.12-423-34-11

e-mail: biuro@radiokomunikacja.com

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

 1. Sklep Internetowy SPRZEDAWCY prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.radiokomunikacja.com na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie radiokomunikacja.com i obejmuje m.in. sprzęt i osprzęt radiokomunikacyjny.

 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Po zatwierdzeniu listy PRODUKTÓW których zakupem jest zainteresowany, KLIENT otrzymuje potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Możliwe jest również rozszerzenie w/w listy o PRODUKTY nie prezentowane na stronie www.radiokomunikacja.com ale znajdujące się w ofercie SPRZEDAWCY. Czynności te jak również warunki handlowe ewentualnej dostawy dodatkowych PRODUKTÓW w tym ceny i możliwego terminu realizacji takiego zapotrzebowania dokonywane są telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w sklepach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

 3. Po zweryfikowaniu poprawności zarejestrowanego zamówienia i jego akceptacji przez SPRZEDAWCĘ, KLIENT otrzymuje na ten sam adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z potwierdzeniem listy zakupów, formy płatności, sposobu dostawy, oraz końcowej wartości zamówienia. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i jego anulowania.

 4. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

 5. KLIENT ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie http://www.radiokomunikacja.com uwzględniające rozmiary, wagę i wartość przesyłki. Przy wyborze opcji dostawy prosimy o uwzględnienie możliwej wagi, wymiarów i wartości przesyłki. W przypadku zamówienia PRODUKTÓW, których łączne wymiary lub waga wykraczają poza przyjęte dla podanych opcji dostawy ograniczenia prosimy o wcześniejszy kontakt ze SPRZEDAWCĄ w celu uzgodnienia warunków dostawy.

 6. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.radiokomunikacja.com/wysyłka lub zostały uzgodnione indywidualnie dla danego zamówienia. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość anulowania wybranej formy dostawy i podjęcia uzgodnień z KLIENTEM telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odnośnie kosztów i sposobu dostawy zamówionych produktów w przypadku gdy ich waga, wymiary lub wartość przekraczają określone dla danej opcji dostawy limity. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić do wskazanego sklepu stacjonarnego SPRZEDAWCY spośród wskazanych na stronie www.radiokomunikacja.com. W sklepach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym KLIENT może samodzielnie odebrać zamówione PRODUKTY po potwierdzeniu dostępności w danym punkcie sprzedaży. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia z danego punktu.

 7. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanym sklepie KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w uzgodnionym terminie.

 8. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata), zapłacić przy odbiorze (dostawa za pobraniem na wskazany adres) lub zapłacić przy osobistym odbiorze w stacjonarnym sklepie SPRZEDAWCY. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym,

 9. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura lub paragon, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

 10. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.radiokomunikacja.com sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 3. Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ koszt ten uzależniony jest od fizycznych wymiarów, wagi i wartości przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić przewidywane koszty dostawy na stronie http://www.radiokomunikacja.com . uwzględniając wymiary i wagę zamówionych PRODUKTÓW. W przypadku wątpliwości KLIENT może również skontaktować się ze SPRZEDWCĄ w celu określenia kosztów dostawy dla tego konkretnego przypadku.

 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 3. Ceny PRODUKTÓW podane na stronie internetowej www.radiokomunikacja.com są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

§ 4. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

 2. Termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostarczenia zamówienia.

 3. Ze względów logistycznych, zamówienie zarejestrowane do godziny 11.00 dnia roboczego jest weryfikowane w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 11.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do wysłania (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich zweryfikowaniu i akceptacji.

 4. W przypadku PRODUKTÓW oznaczonych jako dostarczane „Na Zamówienie ‘ termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE lub uzgadniany indywidualnie z KLIENTEM.§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest dołączony poniżej na zakończenie treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

  Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@radiokomunikacja.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną przesyłką pocztową na adres: TK Radiokomunikacja , ul. Jerzmanowskiego 40 lok. 4 , 30-836 Kraków z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 8. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA.

 9. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 11. KLIENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY przesyłką lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w sklepie stacjonarnym SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Spis sklepów stacjonarnych SPRZEDAWCY jest dostępny http://www.radiokomunikacja.com

 12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar: (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru;
  c) obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
  albo
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail biuro@radiokomunikacja.com

 11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
  a) naprawy towaru,
  b) wymiany towaru na nowy,
  c) obniżenia ceny towaru,
  to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 12. PRODUKTY do reklamacji należy złożyć bezpośrednio w sklepie stacjonarnym SPRZEDAWCY lub odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres jednego ze sklepów (wskazane jest dostarczenie ich na adres sklepu który realizował dostawę zamówienia):

Adres sklepu stacjonarnego obsługującego reklamacje:

TK Radiokomunikacja

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok.4

30-836 Kraków

tel.12-423-34-11

e-mail: biuro@radiokomunikacja.com

 1. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 7. Komentarze i recenzje

 1. Na stronie sklepu przewidywana jest możliwość umieszczania komentarzy i recenzji do PRODUKTÓW.

 2. Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie www.radiokomunikacja.com

 3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

§ 8. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 2. Administratorem danych osobowych jest TK Radiokomunikacja

 3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika serwisu.

 4. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem KLIENT sklepu internetowego www.radiokomunikacja.com ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 5. Użytkownik serwisu radiokomunikacja.com ma prawo wycofania zgody w Dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@radiokomunikacja.com lub np. klikając link do formularza kontaktowego po zalogowaniu do swojego konta w dziale "Moje Dane Osobowe". Dane będą przetwarzane do ew. wycofania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 6. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie radiokomunikacja.com, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane te są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji i obsługi zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w procesach:

  • realizacji dostaw np. przewoźnicy i podwykonawcy

  • obsługi klienta np. podwykonawcy i serwis

  • obsługi informatycznej administratora danych

  • księgowania i obsługi finansowej

 8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

 9. Dane te mogą podlegać profilowaniu tj. procesom w zakresie lepszego dopasowania oferty do potrzeb użytkownika.

 10. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.radiokomunikacja.com może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych np. przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.radiokomunikacja.com

 1. Strona www służy prezentacji i nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

 2. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

 4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

 5. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 7. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny radiokomunikacja.com przez Klienta, umożliwiających:
  a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  b) utrzymania sesji Klienta,
  c) dostosowania witryny radiokomunikacja.com do potrzeb Klientów,
  d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania strony internetowej,
  e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny radiokomunikacja.com

 2. Witryna radiokomunikacja.com może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, np. w celu oceny efektywności naszych reklam.

 3. Strona internetowa www.radiokomunikacja.com używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://http://radiokomunikacja.com/pliki-cookie

 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@radiokomunikacja.comlub za pomocą formularza kontaktowego: lub listownie na adres

TK Radiokomunikacja

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok.4

30-836 Kraków

 1. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres biuro@radiokomunikacja.com , SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

*******************************Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data......................................

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

TK RADIOKOMUNIKACJA

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40 lok.4

30-836 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………........................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ............................................................................... ………………………………..................................................................................

……......................................................................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy(*)............................................................

…………………………………………………………..............................................

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*).............…........................................................................

.…………………………………………………………………................................

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru